Naslovnica Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Nakladnik je sukladno Zakonu o medijima (NN 59/04, NN 84/11, NN 81/13), Zakonu o elektroničkim medijima (NN 153/09, 84/11, 94/13 , 136/13) dana 23.travnja 2013. godine objavio ove Uvjete korištenja portala medija Kvarner News.

I. PRIMJENA OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA

1. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.kvarnernews.hr i svih povezanih poddomena (dalje u tekstu: „web servis“) te pripadajućeg sadržaja (primjerice: tekst, fotografije, audiovizualna i glazbena djela), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu web servisa u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti), a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe web servisa vrši se u skladu s ovim Uvjetima.

2.
 Kvarnernews.hr (dalje u tekstu: Kvarner News ) pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu Kvarner News pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.


3.
 Korištenjem sadržaja web servisa korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE WEB SERVISA

4. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

5. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i sofver web servisa, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Kvarner News-a.

6. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjeno.

7. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Kvarner news. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane partnera, u kojem slučaju Kvarner News ne odgovara za kašnjenja, netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja, aplikacija i softvera. Kvarner News ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

8. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna i glazbena djela) web servisa,  Kvarner News pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima.

9. Korištenje usluga web servisa odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a  Kvarner News ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

III. SADRŽAJ KREIRAN OD STRANE KORISNIKA

10. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj (primjerice: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, recenzije tekstovi, fotografije, video i audio sadržaj, računalni kodovi i aplikacije) koji je učinio dostupnim na web servisu ili ga je dostavio  Kvarner News-u podložan uporabi i slobodnom korištenju/iskorištavanju od strane  Kvarner News-a. na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo i tzv. „RSS feed“ a sve u skladu s ovim Uvjetima.

11. Smatra se da svaka dostava sadržaja stvorenog od strane korisnika  Kvarner News-u kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa predstavlja prihvat ponude  Kvarner News-ovog za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim dalje u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom a u korist Kvarner News-a.

12. Svaka objava sadržaja kreiranog od strane korisnika na web servisu (bilo automatizirana ili putem ovlaštene osobe Kvarner News-a) kao i svaka dostava Kvarner News-u određenog sadržaja smatra se korisnikovim prihvatom ponude Kvarner News-a. Ponuda Kvarner News-a. odnosi se na sve punoljetne osobe i odnosi se na obvezu Kvarner News-a omogućavanja objave putem web servisa sadržaja kreiranog od strane samog korisnika, na određeni vremenski rok, a koji sadržaj korisnik prethodno dostavi Kvarner News-u ili ga samostalno objavi/napiše ili priopći putem web servisa, a Kvarner News u tom slučaju stječe pravo da taj sadržaj iskorištava bez plaćanja posebne naknade (osim kada je ista izričito naglašena ili priopćena za određeni slučaj) i bez sadržajnog, prostornog i vremenskog ograničenja, osobito na način da sadržaj: koristi, prenosi, prerađuje, uređuje, objavljuje, priopćuje javnosti, adaptira, javno izvodi i/ili prikazuje, dalje emitira ili prilagođuje/reproducira putem „streaminga“, „downloadinga“, „broadcasta“, „thumbnaila“ ili putem kojeg drugog medija. Smatra se da su temeljem takvog prihvata korisnik i Kvarner News sklopili pravni posao prema uvjetima iz ove točke.

13. Kvarner News će voditi računa da takav sadržaj korisnika koristi u skladu s uređivačkom politikom, na primjeren način. Pod sadržajem kreiranom od strane korisnika podrazumijevaju se osobito: komentari, forumaške poruke, osvrti, kritike, tekstovi, recenzije, fotografije, video i audio sadržaj, ilustracije, karikature te audiovizualni sadržaj.

14. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Kvarner News-a te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Kvarner News stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Kvarner News-u koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Kvarner News predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj vjeri i nije imao razloga sumnjati da korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

15. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu kojeg od sadržaja web servisa, objavu sadržaja te objavu sadržaja za koju je prethodno potrebno izvršiti registraciju na web servis, te nije dopušteno:

1. psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje , napad na druge korisnike,
2. govor mržnje, diskriminacija, defamacija i izražavanje netolerancije,
3. pisanje velikim slovima,
4. chatanje, offtopic komentiranje,
5. spamanje ili reklamiranje stavljanjem linkova ili na bilo koji drugi način,
6. copy/paste cijelih tekstova s drugih portala, blogova i sl.,
7. citiranje uvredljivih komentara ili bilo kakvih drugih komentara koji nisu dopušteni na portalu,
8. korištenje prostačkog ili uvredljivog nicka te nicka u kojem je sadržano ime i prezime neke poznate osobe ,
9. prozivanje administratora ili polemiziranje s administratorom na bilo koji način (prijave neprimjerenih komentara možete poslati na mail [email protected]),
10. pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
11. upload, distribucija ili objava sadržaja pornografskog, obscenog, nametljivog ili nezakonitog karaktera.

16. Nije dozvoljeno prijeteće ili nametljivo ponašanje, namjerno ometanje diskusija umetanjem repetitivnih i/ili nesadržajnih poruka i komentara. U komunikaciji nije dozvoljeno govoriti jezikom koji diskirimira, vrijeđa druge osobito na bazi spola, religije, nacionalnosti, godina, regije, invaliditeta.

17. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Kvarner News ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

18.  Kvarner News pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta,  Kvarner News pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari.

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

19. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri ćemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

20. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

21. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja,  Kvarner News zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA

22.  Kvarner News se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

23.  Kvarner News može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi  Kvarner News-u.  Kvarner News će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga  Kvarner News-a po tzv. „tailor made“ principu.

24.  Kvarner News pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te demografske pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

25.  Kvarner News prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

26.  Kvarner News će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke  Kvarner News će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

VI. PRIMANJE OBAVIJESTI

27. Registracijom ili kreiranjem korisničkog računa korisnik daje suglasnost i privolu da ga se putem sredstava elektoničke komunikacije kontaktira te da prima materijale i obavijesti vezane za promotivne aktivnosti  Kvarner News. Korisnik u svako doba može povući navedenu suglasnost i privolu, kontaktiranjem na e-mail adresu: [email protected]

VII. OPĆENITO

28. Ovi Uvjeti tumače se i primjenjuju u skladu s pravom Republike Hrvatske, a za slučaj spora isključivo je nadležan sud u Rijeci.

Publicistička načela – HVZM

PREAMBULA

Pravo na točnu, potpunu i pravovremenu informaciju te slobodu mišljenja i izražavanja misli jedno je od temeljnih prava i sloboda svakog ljudskog bića, bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, naobrazbu, društveni položaj ili druge osobine.
Iz tog prava javnosti da bude upoznata s činjenicama i mišljenjima proizlazi i cjelina obveza i prava medija i novinara.
Nakladnici i novinari dužni su braniti ljudska prava, dostojanstvo, slobode i vrijednosti, uvažavati pluralizam ideja i nazora, opirati se svim oblicima cenzure, pridonositi jačanju pravne države i kao dio javnosti sudjelovati u demokratskoj kontroli moći i vlasti. Nakladnici i novinari pridržavaju se Ustava i zakona Republike Hrvatske, njeguju kulturu i etiku javne riječi i uvažavaju civilizacijska dostignuća i vrijednosti. Njihova je obveza pridržavati se profesionalnih etičkih načela. Ta načela su sadržana u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima donesenoj od strane Ujedinjenih naroda, Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te u dokumentima Vijeća Europe.
Ovim se utvrđuju načela te štite neotuđiva prava pojedinaca i pravo javnosti na informaciju. Publicistička načela konkretiziraju nakladničku i novinarsku profesionalnu etiku.
Svaka fizička i pravna osoba  može se žaliti na medije i na novinarske priloge. Pritužba je utemeljena ako su povrijeđena Publicistička načela.
U slučaju pritužbe  na novinarski prilog objavljen u medijima, oni mediji koji sudjeluju u radu Hrvatskog vijeća za medije, dužni su s njim surađivati.
Nakladnik medija za kojeg je utvrđeno da je prekršio Publicistička načela, mora jasno i bez kraćenja objaviti zaključak HVM-a koji o tome govori.
Novinar koji radi u skladu s ovim Publicističkim načelima uživa podršku svog nakladnika, uredništva te članova Udruge Hrvatskog vijeća za medije.

NOVINARSKI POZIV

1. Nakladnici i novinari vode se etikom novinarskog poziva. Novinari čuvaju ugled, dostojanstvo i integritet svoje profesije, međusobno surađuju i njeguju kolegijalne odnose i profesionalnu solidarnost.
2. Polazeći od načela da su u demokratskom društvu javna glasila slobodna, samostalna, istraživačka i otvorena za različita i raznolika mišljenja, novinar za svoj rad snosi odgovornost pred javnošću, zakonom i svojom profesionalnom organizacijom. Iznošenjem vlastitog i kritičkog stajališta u traganju za istinom, kao osnovnim načelom u profesionalnom radu, novinar aktivno sudjeluje u stvaranju javnog mnijenja i kolektivnom rasuđivanju o temama od javnog interesa.
3. Novinar ima pravo i dužnost odbiti radni zadatak koji je u suprotnosti s profesionalnim etičkim standardima novinarskog posla.
4. Nakladnici i novinari podliježu kritici javnosti. Obvezni su se pažljivo i kritički odnositi prema svim primjedbama i preporukama koje im se upućuju.

PROTOK INFORMACIJA

5. Nakladnici i novinari zauzimaju se za slobodan protok informacija i obvezni su iznositi točnu, potpunu i provjerenu informaciju. Novinar kritički prosuđuje izvore informacija i u pravilu ih navodi. Ima pravo i ne otkriti izvor informacije, ali za objavljeni podatak snosi odgovornost.
6. U svim novinarskim prilozima, pa tako i u komentarima i polemikama, nakladnici i novinari dužni su poštovati etiku javne riječi i kulturu dijaloga te uvažavati čast, ugled i dostojanstvo osoba ili skupina s kojima polemiziraju. Kada izvještava o temama o kojima postoje različita relevantna stajališta, a posebice kada se iznose optužujući navodi, novinar nastoji sva ta stajališta predstaviti javnosti.
7. Novinar ima pravo slobodnog istraživanja svih činjenica od javnog interesa, kao i pravo pristupa svim s njima povezanim izvorima informacija. Ako mu je neopravdano uskraćena tražena informacija od javnog interesa, ima pravo o tome obavijestiti javnost. Izvještavanje javnosti o zbivanjima ili događajima koji su bitni za formiranje mišljenja i volje ne smije se ograničavati ili sprječavati ekskluzivnim ugovorima s onim koji informiraju ili zadržavanjem informacija. Tko teži monopolu nad informacijama ograničava slobodu informiranja i takav postupak protivan je Publicističkim načelima. Plaćanje za dobivanje informacije i suradnja s izvorom koji očekuje plaćanje ili bilo koje druge protuusluge u zamjenu za informaciju dopustivi su samo ako je riječ o jedinom načinu dobivanja informacije od iznimnog javnog interesa.
8. Novinar ne smije zloupotrijebiti povjerenje uspostavljeno s izvorom informacije. Pravnu ili fizičku osobu koja novinaru daje informaciju novinar mora upoznati u kojem će mediju i kojem kontekstu ta informacija biti objavljena. Smisao izjava i intervjua novinar ne smije iskrivljavati, ni izravno, niti izvlačenjem iz konteksta. Autorizacijom se podrazumijeva isključivo potvrda autentičnosti sadržaja intervjua. Oprema intervjua ne podliježe autorizaciji. Jednom autoriziran intervju smatra se konačnim.
9. Prikupljajući informacije novinari se ne smiju služiti metodama protivnima ovim Publicističkim načelima, osim ako nema drugog načina doći do informacije od iznimnog javnog interesa. Nedopustivi su pokušaji iznude informacije zastrašivanjem, prijetnjama, ucjenama i drugim oblicima prisile.
10. Nakladnici i novinari poštuju zakonske odredbe o tajnosti podataka i embargo na objavljivanje informacije. Kršenje tih ograničenja dopušteno je jedino ako su ona zloupotrijebljena kako bi se spriječilo objavljivanje informacija od iznimnog javnog interesa.
11.Dogovorena diskrecija i želja izvora informacija za anonimnošću poštuju se.
12. Nakladnici i novinari poštuju autorstvo drugih novinara i ostalih sudionika u javnom informiranju. U svojim prilozima navode izvore kojima su se koristili. Plagijat je nespojiv s novinarskom etikom.
13. Pri objavljivanju rezultata anketa glasilo navodi broj ispitanika, vrijeme provođenja ankete, naručitelja kao i postavljeno pitanje. Uz to mora objaviti jesu li rezultati reprezentativni. Ako nema naručitelja, mora se napomenuti da su podaci ankete rezultat vlastite inicijative instituta za istraživanje javnog mnijenja.
14. Ako je medij objavio netočnu informaciju, dužan ju je u najkraćem mogućem roku ispraviti. Ispravljanje netočnosti treba nastojati objaviti na istom ili jednakovrijednom mjestu medijskog prostora i na isti ili jednakovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Isto se odnosi i na odluke Hrvatskog vijeća za medije koje su vezane uz određenu informaciju.
15. Kod ispravljanja informacije mora se paziti da je ispravak jasno povezan sa netočnom informacijom koja se ispravlja kako bi isti mogao ostvariti svoju svrhu. Ispravljanje informacije treba učiniti i onda kada je pogreška već na drukčiji način posredno ili neposredno priznata u javnosti. Ako je objavljen ispravak, opoziv, demanti informacije ili ukor Hrvatskog vijeća za medije vezan uz određenu informaciju, tada je nakladnik koji to publicirao dužan iste priložiti pohranjenim podacima i čuvati onoliko dugo kao i samu informaciju na koju se odnose. 

TEMELJNA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

16. Novinari u svom djelovanju poštuju, štite i promiču temeljna ljudska prava i slobode, a osobito načelo jednakosti svih građana. Posebna se odgovornost očekuje kad se izvještava ili komentira prava, potrebe, probleme i zahtjeve manjinskih društvenih skupina. Informaciju o rasi, boji kože, vjerskoj ili nacionalnoj pripadnosti, životnoj dobi, spolu, seksualnoj orijentaciji, rodnom izražavanju, bilo kojoj fizičkoj ili mentalnoj osobini ili bolesti, bračnom stanju, životnom stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu ili razini obrazovanja novinar navodi samo ako je ona izrazito relevantna u kontekstu u kojem se iznosi. Nedopustivo je koristiti stereotipe, pejorativne izraze, ponižavajuće prikazivanje, kao i svaki drugi oblik izravnog ili neizravnog poticanja ili podržavanja diskriminacije.
17. Nakladnici i novinari trebaju štititi čovjekovu intimu od senzacionalističkog i svakog drugog neopravdanog otkrivanja u javnosti. Obvezni su poštovati svačije pravo na privatnost. Nedopustivo je bez njihovog dopuštenja snimati osobe u okruženju u kojem se opravdano očekuje privatnost. Narušavanje nečije privatnosti mimo njegove volje i znanja dopušteno je samo ako je opravdano iznimnim javnim interesom.
18. Posebna se pozornost, obazrivost i odgovornost zahtijeva pri izvještavanju o samoubojstvima, nesrećama, osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima. Mediji trebaju izbjegavati intervjuiranje i prikazivanje osoba koje su izravno ili neizravno pogođene tim događajima, osim kada je riječ o iznimnom javnom interesu. U tom je slučaju novinar dužan voditi računa o časti, ugledu i dostojanstvu osoba o kojima izvještava.
19. Vijesti o samoubojstvima i pokušajima samoubojstava se ne  naglašavaju te ih treba svesti na najmanju moguću mjeru, uz poseban obzir kad je riječ o djeci. Potrebno je pridržavati se stručnih smjernica za izvještavanje o samoubojstvima.
20. U prilozima o sudskim postupcima treba poštovati ustavno načelo pretpostavke nedužnosti optuženika te dostojanstvo, integritet i osjećaje svih stranaka u sporu. Ne smije se unaprijed suditi. Mediji smiju osobu nazvati počiniteljem ako je dala priznanje i kada uz to postoje dokazi protiv nje ili kada je zločin počinila pred očima javnosti. U kaznenim su postupcima nakladnici i novinari dužni poštovati pravo na zaštitu identiteta zaštićenih svjedoka, pouzdanika, zviždača i oštećenika, koji ne smiju otkriti bez njihovog pristanka, osim u slučajevima od iznimnog javnog interesa.
21. Baveći se političkim sukobima nakladnik i novinar uvažava građanska prava i slobode sudionika te osnove demokratskog političkog sustava. Pritom nastoji zadržati primjerenu profesionalnu distancu.
22. Novinar ne smije intervjuirati niti fotografirati dijete (do 14 godina) bez njegovog pristanka i bez nazočnosti i pristanka roditelja ili druge odrasle osobe odgovorne za dijete. Ako takav pristanak i postoji, nedopustivo je intervjuiranje ili fotografiranje djeteta kojim bi mogla biti ugrožena njegova dobrobit. Isto vrijedi i za bilo koji drugi postupak kojim se izravno ili neizravno otkriva identitet djeteta. Dobrobit djeteta nadređena je javnom interesu.
23. Mediji ne smiju otkriti identitet djeteta ili maloljetnika uključenog u slučajeve seksualnog zlostavljanja ili bilo kojeg drugog oblika nasilja ili kaznenog djela, bez obzira je li dijete ili maloljetnik svjedok, žrtva, osumnjičenik ili okrivljenik. Medijski prilozi o takvim slučajevima ne smiju omogućiti identifikaciju djeteta ili maloljetnika. Identitet djeteta ili maloljetnika dopušteno je otkriti samo iznimno, kada je to u javnom interesu i ne ugrožava dobrobit djeteta ili maloljetnika, te uz pristanak roditelja ili skrbnika djeteta ili maloljetnika, ili kada to radi dobrobiti djeteta traže državna tijela.
24. Objavljivanje sadržaja kojim se naknadno opravdavaju ili relativiziraju zločini, žrtve neprikladno opterećuju ili se detaljnim opisom zločina udovoljava pukoj potrebi za senzacijama protivno je Publicističkim načelima.

SAMOSTALNOST PROSUĐIVANJA

25. Novinar se ne smije baviti poslovima koji bi mogli ugroziti njegovu neovisnost, objektivnost i samostalnost prosuđivanja, narušavajući njegov novinarski dignitet. Mora izbjegavati situacije koje bi ga mogle uvući u sukob interesa i zaprijetiti njegovom osobnom ugledu i ugledu novinarske profesije. Nakladnik i novinar ne prihvaća darove, usluge, nagrade, plaćena putovanja, dodatno zapošljavanje, rad u politici i druge pogodnosti koje bi mogle umanjiti ili dovesti u pitanje njegovu vjerodostojnost, kao i vjerodostojnost medija i novinarske profesije. Treba izbjegavati i sve druge situacije koje mogu stvoriti dojam o njihovoj pristranosti. Ako se novinar nađe u sukobu interesa, mora ga otkriti javnosti. Novinar je dužan oduprijeti se svim oblicima pritisaka pojedinaca ili skupina da utječu na njegovo izvještavanje te o takvim pokušajima ima pravo obavijestiti javnost.
26. Istinito medijsko izvještavanje u predizbornoj kampanji podrazumijeva i to da mediji izvještavaju o stajalištima koje sami ne dijele. Mediji se u predizbornoj kampanji mogu i opredijeliti za pojedinu stranku ili pojedinca ali moraju izvještavati objektivno i profesionalno.
27. Novinar, kao i svaki građanin, ima pravo na političko i drugo opredjeljenje. On, međutim, u svom djelovanju zauzima profesionalnu distancu prema aktualnim zbivanjima, što je jedan od preduvjeta za objektivno i profesionalno izvještavanje o događajima.
28. Nakladnici i novinari ne smiju objavljivati informacije radi koruptivnog stjecanja osobne materijalne koristi. Dok javnost nije o njima obaviještena, nakladnici i novinari ne smiju za osobne interese upotrijebiti informacije o financijskim kretanjima koje su dobili novinarskim djelovanjem. Ako trguju vrijednosnim papirima o kojima izvještavaju, moraju to otkriti javnosti.
29. Novinar ne smije biti autorom oglasa i drugih propagandnih priloga, jer to dovodi u sumnju njegovu profesionalnu nepristranost. Isto vrijedi i za svaki drugi oblik sudjelovanja u reklamnim i propagandnim aktivnostima.

UREDNIČKA ODGOVORNOST

30. Urednici novinskih izdanja, radijskih i televizijskih programa, kao i elektroničkih publikacija koje objavljuju novinarske priloge, dužni su pridržavati se profesionalnih etičkih načela koja vrijede za sve novinare. Njihova je odgovornost da i oglasi, pisma čitatelja, kao i svi drugi nenovinarski tekstualni, vizualni i zvukovni sadržaji izdanja koja uređuju budu u skladu s etičkim i zakonskim načelima javnog priopćavanja. U elektroničkim publikacijama u kojima korisnici izravno objavljuju tekstualne, vizualne ili zvukovne sadržaje urednici su dužni osigurati mehanizme koji će onemogućiti ili barem ograničiti objavljivanje etički i zakonski neprihvatljivih sadržaja. Ako dođe do njihovog objavljivanja, dužni su ih u najkraćem mogućem roku ukloniti iz izdanja.
31. Urednik ne smije od novinara zatražiti da radi protiv profesionalnih etičkih načela.
32. Novinarski prilozi kojima je skraćivanjem ili drugim uredničkim intervencijama bitno izmijenjen smisao mogu se objaviti samo uz suglasnost autora. Dođe li do nesuglasnosti, autor ima pravo povući svoj prilog ili potpis. Za novinarski prilog objavljen bez imena ili inicijala autora ili pod pseudonimom, kao i za onaj koji potpisuje više autora, odgovara urednik.
33. Urednik odgovara za cjelokupnu tekstualnu, vizualnu i zvukovnu opremu novinarskog priloga. Oprema mora vjerno izražavati sadržaj novinarskog priloga.
34. Ako je u novinskom izdanju, radijskom ili televizijskom programu ili elektroničkoj publikaciji objavljena netočna ili u bitnome nepotpuna informacija, ili informacija kojom su na neki drugi način prekršene odredbe ovih Publicističkih načela, svatko tko je izravno ili neizravno stvarno ili potencijalno oštećen objavom te informacije ima pravo na ispravak. Stajalište novinara i stajališta drugih osoba prenesena u novinarskom prilogu ne podliježu pravu na ispravak.
35. Ispravak se, u dijelu koji se izravno odnosi na netočnu ili u bitnome nepotpunu informaciju, mora objaviti bez promjena i dopuna, na istom ili jednakovrijednom mjestu medijskog prostora i na isti ili jednakovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Ispravak se može objaviti u skraćenom ili izmijenjenom obliku samo ako na to pristane podnositelj zahtjeva. Ispravak se mora objaviti na način da je razvidno kako je riječ o ispravku te se bez suglasnosti podnositelja zahtjeva ne smije objaviti među reagiranjima ili pismima čitatelja, odnosno gledatelja i slušatelja. U elektroničkim publikacijama ispravak i informacija na koju se on odnosi moraju biti međusobno povezani poveznicama. Dužnost je urednika osigurati da ispravak bude objavljen u najkraćem mogućem roku. Komentar ili odgovor na ispravak ne smije biti objavljen zajedno s ispravkom u istom izdanju medija.
36. Prikriveno oglašavanje i promidžbeni novinarski prilozi nisu dopušteni. Nedopušteno je i prepletanje i povezivanje novinarskih priloga i oglasa. Bili plaćeni ili besplatni, oglasi, kao i sve plaćene informacije, moraju se jasno i nedvojbeno razlikovati od novinarskih priloga.